Korzystamy z raportów oceny oddziaływania

Elementy, jakie musi zawierać każdy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są szczegółowo ustalone przepisami. Niezwykle ważne jest to, aby wszystkie ważne informacje zostały w raporcie umieszczone, ponieważ jakość podanych danych będzie bezpośrednio wpływać na rozstrzygnięcie na korzyść albo niekorzyść inwestora. Dodatkowo wpływanie na nałożone na inwestora warunki środowiskowe.

Starannie opracowany raport oceny oddziaływania

raporty oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z przepisami, jeżeli przedsięwzięcie inwestorskie jest kwalifikowane do grupy I, to inwestor już do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien dołączyć raport. Niezbędne są wysokiej jakości raporty oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast w przypadku inwestycji kwalifikowanych do II grupy, zakres raportu określony jest przez organ w postanowieniu dotyczącym obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przepisem możliwe jest jednak, aby inwestor zamiast decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, złożył kartę informacyjną inwestycji, wraz z wnioskiem o ustalenie takiego zakresu raportu. Dodatkowo ustalenie zakresu w tym trybie będzie obowiązkowe w sytuacji, kiedy przedsięwzięcie będzie mogło transgranicznie oddziaływać na środowisko naturalne. W takich wypadkach to organ określa zakres raportu w drodze postanowienia.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko oraz tych, które nie mają takiego statusu, ale mogą transgranicznie oddziaływać na środowisko, ma to miejsce już po złożeniu wniosku wszczynającego postępowanie odnośnie określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji danej inwestycji. W efekcie prowadzone postępowanie może ulec przedłużeniu, ponieważ raport będzie opracowany już po ustaleniu jego zakresu.